En ny modell for integrering av enslige mindreårige asylsøkere i Norge

Ambisjon/mål
Hvordan kan Norge ta i mot, bosette og integrere flere enslige mindreårige asylsøkere og samtidig bli anerkjent for kvaliteten på omsorgen som gis?

Område
Asylsøkere, integrering, innovasjon i offentlig sektor, fremtidens samfunn

Vår rolle
Partner; etablering av partnernettverk og prosjektrammer

Finansiering
SOS-barnebyer Norge

Kort om prosjektet
Norge opplever nå en sterk økning av antall enslige mindreårige asylsøkere som ankommer landet. Prognosene varierer, men man regner med omkring 4300 ankomster dette år, og svært mange av disse er ventet å få innvilget sin søknad om beskyttelse. Å gi mindreårige enslige flyktninger en god start i Norge gjennom god omsorg kan hjelpe dem på veien til et godt liv som igjen bidrar til at de utgjør en viktig ressurs i det norske samfunnet.

SOS-barnebyer har lang erfaring med å gi omsorg til barn og unge og ønsker nå å lede arbeidet med å utvikle en modell/løsning som ivaretar disse barnas beste. De vil i første omgang rette seg mot barn under 15 år, som er den gruppen barnevernet vil få ansvaret for.

SOS-barnebyer vil utvikle et nytt program i Norge for å ta imot og gi omsorg til enslige mindreårige asylsøkere. De ønsker å gjøre dette i tett samarbeid med andre aktører, slik at løsningen lar seg skalere. Samtidig mener vi det er viktig for å sikre at kvaliteten blir god nok.

Konkret er ambisjonen å utvikle et eksempel på hvordan Norge kan ta i mot, bosette og integrere enslige mindreårige asylsøkere. Eksempelet skal bli så bra at det ikke kan ignoreres, verken av politikere eller samfunnet forøvrig. Ved å synliggjøre eksempelet er målsetningen at modellen skaleres (gjerne av andre) slik at Norge kan være stolte av hvordan vi tar i mot barn som kommer alene og søker asyl i Norge.

Gjennom et innovasjonsprosjekt skal modellen utvikles og prøves ut i 2016, basert på erfaringer fra blant annet Barnebyen i Bergen og beste praksis i Østerrike og Tyskland. Det vil kreve høy hastighet og et handlekraftig team. Prosjektet har som ambisjon/mål å gi 30 barn (enslige mindreårige asylsøkere) omsorgsplasser av høy kvalitet i 2016Dette skal vi gjøre ved å utvikle nye partnerskapsmodeller med ulike organisasjoner (eks. kommune, andre frivillige organiasjoner, idretteslag etc.). Prosjektet skal også synliggjøre hvordan løsningen kan finansieres, og vise at denne innsatsen er god samfunnsøkonomi