Prosjektledelse og samarbeidspartner i forprosjekt – løsninger mot et bærekraftig samfunn

Ambisjon/mål
Målet er å utvikle idéer til forretningsmodeller innenfor rammen av bærekraftige byer, der bærekraft er et resultat av samspillet mellom natur, teknologi, infrastruktur og menneske. Modellene skal munne ut i produkter, prosesser, organisasjonsformer og/eller tjenester som i neste fase er aktuelle å prøve ut i en bydel i Oslo. Ambisjonen er å utløse et bærekraftig grønt skifte i bydelen, og gjennom det skape et internasjonalt eksempel på hvordan det norske samfunnet og norsk næringsliv kan spille en global rolle i det grønne skfiftet.

Område
Samfunnsinnovasjon, byutvikling, boligsosialt, entreprenørskap, innovasjon, sirkulærøkonomi, nye partnerskap, samarbeid på tvers

Vår rolle
Samarbeidspartner, prosjektutvikling, prosjekt- og prosessledelse

Finansiering
Forskningsrådet, Oslo kommune, Norsk arkitektur- og designsenter, samt egeninnsats.

Kort om prosjektet
Verdenssamfunnet står overfor et skifte. Byene må lede an. De må vise vei til et bærekraftig samfunn, der bærekraft er et resultat av samspillet mellom natur, teknologi, infrastruktur og menneske. For ikke bare skal byene bli grønne og funksjonelle, de skal legge til rette for at de som bor og arbeider i dem, trives sammen.

Vi har trolig 30-50 år på oss. I følge New Climate Economy Report trenger vi store strukturelle endringer de nærmeste 15 årene for å lykkes. Norge kan og bør ha en viktig rolle. Det krever handling.

I løpet av høsten 2015 gjennomføres en innovasjonsreise med ca 25 nøye utvalgt personer fra ulike virksomheter, med ulik bakgrunn og kompetanse. Deltakernes egne innsikter, erfaringer og motivasjoner får spillerom, slik at de sammen utvikler konkrete idéforslag og forretningsmodeller knyttet til bærekraft generelt og sirkulærøkonomi spesielt. Idéene skal ha potensial for å bidra til utviklingen av et bærekraftig næringsliv i Norge. Deltakerne rekrutteres fra både privat, offentlig og sivil sektor, inkludert FoU-miljø.

Et avgrenset område i Oslo vil brukes som innovasjonsplattform i forprosjektet. Byutvikling har en sentral rolle i den bærekraftige verden vi skaper. Ved å bruke byen som plattform øker vi sannsynlighet for at idéene har et internasjonalt potensial. Samtidig vil et dypdykk i konkrete behov og utfordringer gjøre det enklere å hente ut verdifull innsikt fra borgere og økosystem.
Innovasjonsreisen som deltakerne vil være med på bygger på metodikk og erfaringer fra internasjonale og nasjonale miljøer, som blant annet THNK School of Creative Thinking, Forskningsrådets idélab, The Young Foundation og SoCentrals praksiskunnskap om tverrsektoriell innovasjon.

Eksterne hjemmesider