SoImpact er et verktøy for måling av sosial verdiskaping i prosjekter og innsatser.

Sosial verdi skapes i komplekse prosesser som involverer mange aktører, og verdieffekter framtrer på ulike områder og nivåer. Det knytter seg derfor stor usikkerhet til metoder for å identifisere hvor verdiene realiseres og hvor store de sosiale verdiene er. Det betyr likevel ikke at vi skal la det være.

Å skape økt sosial verdi for identifiserte målgrupper i forhold til definerte behov er selve drivkraften for mye av det sosiale innovasjonsarbeidet som foregår i Norge. Det er derfor behov for både å kjenne til, og arbeide med å måle sosial verdiskaping, eller sosial effekt som det ofte kalles, på de områdene det arbeides med nye løsninger på.

Slik effektmåling er krevende. Årsakssammenhengen mellom innsats og effekt er sjeldent entydig. Det er likevel viktig å vite om ressursene man bruker leder til forventede sosiale resultater og effekter. Det er nyttig å bruke en type mål- og resultatstyring som kan identifisere og styre hvordan arbeidet utvikler seg med hensyn til sosiale mål og effekter. I dag er det vår erfaring at slik resultatstyring er lite brukt.

SoImpact er et verktøy som er utviklet av SoCentral for å velge ut/identifisere indikatorer og måle resultater, virkninger og effekter av innsats for samfunnsinnovasjon. Metoden er utviklet med formål om å gjøre terskelen lav nok til at flest mulig; fra små sosiale entreprenører til større offentlige virksomheter og samskapende konstellasjoner, skal kunne måle sosial verdiskaping av sin innsats.

Slide1

Verktøyet er designet for å evaluere sluttresultater i samfunnsinnovative innsatser. Innsatsfaktorene er de samlede ressursene, aktivitetene, handlingene, mv. man legger inn i arbeidet for å skape en forventet og ønskelig sosial effekt. Som det framkommer av figuren over, ligger innsatsfaktorene utenfor selve verktøyets fokus. Verktøyet fokuserer i stedet på måling av effekter i ulik “avstand” til innsatsen:

 • Nærmest innsatsen finner vi resultater (output). Med resultater menes de direkte følgene av aktiviteten. Eks.: Hvor mange deltok på arbeidsmarkedskurset? Hvor mange dager varte det? Hvor mange kvinner deltok, osv.
 • Med virkninger (outcome) menes de direkte effektene for målgruppene som det med høy grad av sikkerhet kan sies at innsatsene fører til (høy grad av kausalitet). Eks.: Hvor mange fikk jobb etter kurset. Hvor mange svarer at de føler seg tryggere i en jobbintervjusituasjon, etc.
 • Med effekter (impact) menes mer langsiktige effekter for målgruppene som man kan sannsynliggjøre at innsatsene i alle fall bidrar til, selv om innsatsen ikke alene er årsak til effektene. Hvor mange er i jobb etter ett år. Hvor mange av deltakerne har fått bedre bosituasjon, er helsesituasjonen bedre for kursdeltakerne, etc.
 • Med samfunnsverdi lengst til høyre, siktes det til mer sammensatte samfunnsøkonomiske verdier som forskning viser at kan knyttes til de langsiktige effektene av innsatsen for målgruppene. Men heller ikke her er det sikre eller entydige forbindelser mellom innsats og samfunnsverdi. Forskning viser at helsetilstanden i en befolkning henger sammen med fysisk aktivitet, men vi vet likevel ikke om et spesifikt idrettstilbud i en kommunen gir besparelser på kommunens helsebudsjett.

Når SoImpact brukes, blir man utfordret på å gjennomføre en prosess i ti steg, hvor det i verktøyet finnes rubrikker for utfylling av hver fase.

 1. Beskrive samfunnsproblemet som innsatsen for den sosiale innovasjonen skal løse
 2. Utarbeide overordnede målsettinger
 3. Gjennomføre målgruppeanalyse
 4. Beskrive hovedaktivitetene i innsatsen og definere innsatsens endringsteori
 5. Utarbeide måleindikatorer på resultat-, virkning-, og effekt-nivå
 6. Utforme målemetoder
 7. Fastsette måltall for hver av måleindikatorene
 8. Gjennomføre nullpunktsmålinger (startpunktet for innsatsen)
 9. Gjennomføre regelmessige målinger for å styre arbeidet riktig
 10. Bruke målingene til å gjennomføre evalueringer og tilpasninger av innsatsen

SoImpact skiller seg fra flere andre metoder for effektmåling av sosial innovasjon ved at verktøyet først og fremst fokuserer på måling av resultater og virkninger av innsatser hvor årsaks-virkningsammenhengen er høy.

Vurderinger av effekt i verktøyet, baserer seg i stor grad på sammenheng mellom innsikt fra forskning, og de virkningene vi har målt gjennom bruk av verktøyet. På denne måten blir det overkommelig for aktører å måle sosial verdiskaping av arbeidets innsats på en etterrettelig måte. Det forutsetter naturligvis at man setter seg inn i aktuell forskning på det området man arbeider med.