Idé- og forretningsutvikling av metode og verktøy som gjør det enklere å måle og rapportere samfunnseffekt i prosjekter.

Ambisjon/mål
Å utvikle og tilgjengeliggjøre et IT-basert verktøy for måling og rapportering av samfunnseffekt i prosjekter. Verktøyet skal kunne benyttes av
oppdragsgivere som har ansvar for satsninger, porteføljer og programmer som skal løse definerte samfunnsutfordringer,
enkeltprosjekter som skal bidra til å løse samfunnsutfordringer.

Område
Samfunnsinnovasjon, måling av samfunnseffekt, entreprenørskap, samarbeid på tvers, IT

Vår rolle
Initiativtaker, prosjekteier, prosjektleder, konsept- og tjenesteutvikling, finansiering, kommunikasjon, rådgiving, anvendelse i prosjekter

Finansiering
Egenfinansiert, samt tilskudd fra Husbanken og Kavlifondet

Kort om prosjektet
Vi står overfor store og komplekse samfunnsutfordringer. Heldigvis er det mange som jobber med å utvikle og finansiere nye løsninger. Men fungerer de? Gir de ønsket effekt? Det vet vi sjelden. Vi er gode på å måle hva vi gjør, men ganske dårlige på å måle om det vi gjør virker. Det fører til at:

  • Vi ikke vet om penger og ressurser brukes fornuftig
  • Vi går glipp av nye finansieringskilder
  • Vi premierer brannslukking høyere enn forebygging

I 2012 startet SoCentral jakten etter et verktøy for måling av effekt. Vi søkte i inn- og utland men fant ikke noe som både var godt nok og enkelt nok. I 2014 startet vi derfor å utvikle SoImpact – et praktisk og brukervennlig rammeverk og verktøy for måling og rapportering av samfunnseffekt av prosjekter, programmer, porteføljer og satsninger. Vi bygget innsikt om kravene til et slikt verktøy gjennom å kartlegge behovene, prototype løsninger, og prøve ut prototypene på flere samfunnsnyttige prosjekter både innenfor og utenfor Norges grenser.

I samarbeid med Bengler, Damvad, NIBR, Husbanken, Oslo kommune, Asker kommune, Cultura Sparebank og Ferd Sosiale Entreprenører søker vi nå etter finansiering til videreutvikling, utprøving og lansering av en kommersiell produktversjon av verktøyet.

Kunnskapen som vi har utviklet så langt i prosjektet bruker vi til å bistå  prosjekter og organisasjoner med å utvikle og velge gode indikatorer og målemetoder, samt organisere arbeidet med å måle og rapportere lage visuelle fremstillinger av informasjon som skal rapporteres