Når sosial avkastning er det eneste som teller

Norge står overfor flere komplekse og sammensatte utfordringer i årene som kommer. Vi trenger nye løsninger på mange områder for å opprettholde og videreutvikle dagens velferdssamfunn. Samarbeid på tvers av sektorer har fått fart og er nødvendig for å utløse større effekt av innsatser på mange av utfordringene vi står overfor innenfor helse, velferd og miljø. Semja er utviklet med utgangspunkt i at vi tror det er store muligheter for å øke samfunnseffekten av offentlige og private innsatser på disse utfordringene ved å få på plass gode løsninger for samfinansiering mellom kommuner, statlige aktører, stiftelser og private investorer med felles mål.

Ambisjon

Semja er en modell for private/offentlige samfinansiering av løsninger som kan gi betydelig samfunnsverdi. Samfinansiering kan understøtte og styrke eksisterende innsatser, øke tilgjengelig kapasitet, ressurser og kompetanse inn i løsninger og gi større samlet effekt enn individuelle finansieringer fra enkeltaktører.

Semja er norrønt for “semje” – det at to eller flere har har blitt enige. Denne felles enigheten om å gjøre noe sammen er kjernen i Semja.

Semja v2

Enkeltstående Semja-program er

 • En samarbeidspartner for offentlige aktører som vil styrke og sikre langsiktig oppfølging av effekten av sine bevilgninger og tilskudd.
 • En profesjonell forvalter av filantropiske midler for private investorer som vil sikre størst mulig sosial avkastning.
 • En støttespiller for løsninger og samarbeid som bidrar til et moderne og bærekraftig velferdssamfunn, og som kan skaleres til nasjonale metoder og globale inspirasjonskilder.
 • Et verktøy som gir målbare samfunnsmessige verdier utover det enkeltinitiativ og -tilskudd kan oppnå alene
 • Et verktøy for privat-offentlig samfinansiering av kapital og kompetanse inn i prosjekter som utvikler nye løsninger på samfunnsutfordringer.
 • Et verktøy som vil kombinere resultatfokus fra private ventureselskaper og system- og fagkunnskap fra offentlig sektor.
 • Et verktøy som prioriterer sosial avkastning og hvor evt. økonomisk avkastning reinvesteres.

Metode

 • Semja vil jobbe stedsbasert og med klare problemstillinger
 • Semja vil jobbe i runder på 5 år
 • Semja vil kunne kjøre flere runder samtidig
 • Semja vil ha samme krav om sosial avkastning som private ventureselskaper har til økonomisk avkastning

Semja-program skal

 • Finne og kvalitetssikre løsninger
 • Skreddersy tilførsel av kapital og operasjonell bistand
 • Måle, styre og optimalisere sosial avkastning
 • Lage arenaer som samler aktørene

Semja v2 (1)

Eksterne parter

Semja vil opprette et investeringsråd bestående av investorer og andre interessenter. Investeringsrådet vil bestemme om prosjekter gjennomføres.

Semja vil etablere en ekstern ekspertgruppe for hver runde. Denne gruppen vil vurdere mulige investeringer og rådgi investeringsrådet. Ekspertgruppen vil utføre due dilligence med fokus på samfunnseffekt.

Hver løsning vil få tilført et spisset, operasjonelt, team og en ekstern styringsgruppe fra Semja.

Semja vil inngå samarbeid med ekstern part for kontroll av dokumentert samfunnseffekt for hver løsning og for Semja totalt.

Mål

 • 0,6MNOK – utviklingsfase (fullfinansiert av SPABO, SoCentral og Innovasjon Norge)
 • 1,5MNOK – etableringsfase fra nøkkelpartnere (SPABO + andre aktører)

SEMJA #1 – Sosiale ulikheter i Oslo-regionen

Semja v2 (3)

Vi har tro på fokus. Det er naturlig at vi starter i Oslo-regionen.

Semja #1 er et pilotprogram for å teste og utvikle Semja-metoden og skal fokusere på sosiale ulikheter i Oslo-regionen ved å investere i løsninger fra sivilsamfunn og sosiale entreprenører som skaper gode inkluderende nabolag, styrker lavinntektsfamilier gjennom utdanning og arbeid og støtte løsninger for økt aktivitet og bedre folkehelse.

Gjennom en periode på 5 år har Semja #1 ambisjon om å bli en sentral finansieringskilde for løsninger som reduserer sosiale forskjeller i Oslo-regionen.

Semja v2 (2).png

Mål

 • Avtaler på totalt 100MNOK over 5 år fra offentlige og private aktører

Samarbeidspartnere