Initiativtaker, samarbeidspartner og nettverksledelse – en byutvikling som kommende generasjoner vil skryte av

Ambisjon/mål
Pådriv har ambisjon om å gjøre Hovinbyen i Oslo til en global plattform for bærekraftig byutvikling og jobber for en byutvikling som kommende generasjoner vil skryte av.

Område
Samfunnsinnovasjon, bærekraftig byutvikling, boligsosialt, entreprenørskap, innovasjon, sirkulærøkonomi, nye partnerskap, samarbeid på tvers

Vår rolle
Initiativtaker, samarbeidspartner, nettverksledelse

Finansiering
Samarbeidspartnere i nettverket, egeninnsats, samt FoU-midler-

Kort om prosjektet
Det er bred enighet om at vi skal jobbe for en bærekraftig utvikling, “utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov”. Ambisiøse globale, nasjonale og kommunale målsettinger er satt. Brorparten av verdens befolkning bor i byer og flere vil søke seg dit fremover. At vi lykkes med en bærekraftig byutvikling blir avgjørende for for å nå disse målene.

Bærekraftig byutvikling er svært komplekst og omtales som et “wicked problem”, eller floke. Tradisjonelle privat-offentlige samarbeid er ikke tilstrekkelig. Ei heller er innovative anskaffelser nok for å virkelig ta tak i denne type problemer. Vi trenger samarbeid hvor borgere, private og frivillige aktører inngår likeverdige samarbeid med en eller flere offentlige aktører om definisjonen av problemer og utfordringer, utforming av nye strategier og løsninger og gjennomføring av disse.

Pådriv er et likeverdig og tverrfaglig nettverk som er åpent for personer og virksomheter, fra alle sektorer og bransjer. Pådriver jobber med utviklingen av Hovinbyen i Oslo og driver frem og koordinerer fremveksten av små og store løsninger hvor sosial utvikling, økonomisk utvikling, og vern av miljø og klima samvirker og forsterker hverandre. Ved å få frem konkrete eksempler og vise frem måten vi jobber og organiserer oss på ønsker vi å inspirere flere til å trekke i samme retning, slik at graden av bærekraft i byområdet økes og transformasjonen til en mer bærekraftig by skjer raskere.

Eksterne hjemmesider