Innovasjon når behovene er komplekse – å utløse innovasjon i dagens anskaffelsespraksis

Ambisjon/mål
Hvordan kan vi finne og utvikle nye, helhetlige og realiserbare løsninger på boformer, bomiljø og møteplasser mellom generasjoner, og tjenester knyttet til disse?

Område
Demografiutvikling, innovasjon i offentlige anskaffelser, bolig, samfunnsinnovasjon, samarbeid på tvers, fremtidens samfunn

Samarbeidspartnere
Husbanken, Innovasjon Norge, Helsedirektoratet, Difi, Norsk arkitektur- og designsenter og SoCentral

Vår rolle
Partner; prosjektutvikling, prosjekt- og prosessledelse

Finansiering
Spleiselag fra Husbanken, Helsedirektoratet, Difi, Norsk design- og arkitektursenter (DOGA), SoCentral

Kort om prosjektet
50 prosent av verdens befolkning bor i byer. Om en generasjon er vi syv millioner mennesker i Norge. Det betyr flere eldre, innvandrere vil utgjøre en betydelig større del av befolkningen, mange blir vanskeligstilte på boligmarkedet og de unge har kanskje helt nye preferanser til det å eie en bolig.

Tilpasning til så store endringer skjer ikke av seg selv. Hvordan kan små og store aktører i næringsliv, frivillighet og offentlig sektor spille på lag for å møte komplekse behov?

Komplekse samfunnsutfordringer krever nye former for samarbeid.

Prosjektet Morgendagens Generasjonssamfunn har hatt som ambisjon å bidra til å utløse innovasjon i dagens anskaffelsespraksis, finne konkrete løsninger på nye boformer, bomiljø og møteplasser mellom generasjoner, samt tjenester knyttet til disse, og vise hvordan næringsliv og offentlig sektor bedre kan spille på lag. Prosjektet har samlet 20 personer fra ulike fagretninger, bransjer og sektorer for å finne nye løsninger på fremtidens boformer og lokalsamfunn. Gjennom tre heldagssamlinger i løpet av våren 2016 har deltakerne utforsket stadig endrede og komplekse behov. Resultatet er flere prototyper på nye løsninger. Løsninger som på et senere tidspunkt kan gi grunnlag for konkrete anskaffelser.

Resultatene og erfaringene fra prosjektet deles på et avsluttende erfaringsseminar på Sentralen 1. september 2016.