Utvikling av bedriftsnettverk innen sirkulærøkonomi.

Ambisjon/mål

Å etablere et bedriftsnettverk i Norge innenfor rammen av sirkulærøkonomi, i særlig grad rettet mot møbelsegmentet.

Område
Samfunnsinnovasjon, sirkulærøkonomi, bedriftsnettverk, gjenbruk, redesign, møbler, nye partnerskap, samarbeid på tvers

Vår rolle
Konseptutvikling, prosjekt- og prosessledelse

Finansiering
Innovasjon Norge

Kort om prosjektet
Sirkulærøkonomi er en global økonomisk modell som gjør økonomisk vekst og utvikling uavhengig av forbruk av ikke-fornybare ressurser. Modellen bygger på gjenbruk og gjenvinning, og har som mål å til enhver tid holde produkter, komponenter og materialer på sin høyeste nytteverdi.

For å få frem bedre og mer effektive løsninger innenfor rammen av sirkulærøkonomi, dvs løsninger som gir bedre utnyttelse av ressurser i hele den sirkulære verdikjeden, må hver enkelt bedrift forstå hele verdikjeden, og se sin rolle i den. Det innebærer et tett samarbeid mellom aktørene, på tvers av fag, bransjer og sektorer. Overgangen fra lineær til sirkulær økonomi er radikal, og utfordrer bedriftenes eksisterende forretningsmodeller. Bedrifter som vil være med på denne overgangen må tørre å ta modige valg. Et bedriftsnettverk innen sirkulærøkonomi vil kunne støtte opp om denne overgangen ved å identifisere og adressere fremmende og hemmende faktorer for en slik overgang, og ved å identifisere og tilrettelegge for nye samarbeidsformer, partnerskap og forretningsmodeller som gir økt verdiskaping og synliggjøring hos den enkelte bedrift i nettverket.

Norsk Gjennvinning, Kompass & Co. og SoCentral er initiativtakere til etablering av bedriftsnettverket . Vi jobber nå med å identifisere aktuelle bedrifter og undersøke interessen om å delta i et forpliktende bedriftsnettverk