SAMFUNNSUTFORDRING
Innovasjon i kommunal sektor
VÅR ROLLE
Rådgiver og prosjektstøtte
FINANSIERT AV
KS (Kommunesektorens organisasjon)


Om Innovasjonsnettverket i «Saman om ein betre kommune»

KS leder et innovasjonsnettverk med 6 kommuner innenfor rammen av programmet «Saman om ein betre kommune», et samarbeid mellom Kommunal- og moderniseringsdepartementet, KS, LO Kommune, YS Kommune, Unio og Akademikerne. Programmet tar tak i noen viktig utfordringer i kommunesektoren: Sykefravær, kompetanse/rekruttering, heltid/deltidsproblematikken og omdømme.

I innovasjonsnettverket jobber de involverte kommunene med egendefinerte utfordringer innenfor programmets hovedområder som ikke kan løses med tradisjonelle virkemidler. KS leder dem gjennom de ulike stegene i en innovasjonsprosess, og legger samtidig til rette for at deltakerne deler kunnskap og erfaring med hverandre.

Formålet med innovasjonsnettverket er at kommunene gjennom grundig uttesting i et innovasjonsløp skal:

  • Utvikle nye løsninger på utfordringene de har på områdene som ligger til grunn for Saman om-prosjektet.

  • Sitte igjen med ny kunnskap om innovasjonsprosesser i praksis. Metodene og erfaringene skal være overførbare til andre utfordringer i kommunen.

Siden oppstarten i januar 2013 har de seks kommunene (Grong, Kristiansund, Frøya, Hamar, Nøtterøy og Sarpsborg) deltatt på to nettverkssamlinger og en egen prosjektlederdag i regi av KS, de har arrangert lokale varianter av kick off dager i egen kommune, og de har gjennomført innovasjonsarbeidet med tett oppfølging og prosesshjelp fra nettverkslederne i KS.

Innovasjonsnettverket skal etter planen drives fram til sommeren 2014.

Hva bidrar SoCentral med?

Fra KS sin statusrapport til Kommunal- og moderniseringsdepartmentet november 2013:

Nettverkslederne har underveis i arbeidet med å følge de 6 kommunene samarbeidet med SoCentral, som i det daglige jobber med utvikling og spredning av samfunnsinnovasjon. De har derfor erfaring med å lede og drive innovasjonsprosesser. Samarbeidet har vært verdifullt. De har i liten grad vært aktive i møte med kommunene, men har hatt en rolle som sparringspartner for oss på metodikk, verktøy og rammer. Dette har vært veldig nyttig når vi planlegger oppfølging av enkeltkommuner og tilrettelegging av møteplasser. De overordnede målene for innovasjonsnettverket har hele tiden vært klare, men veien dit blir av gode grunnet til underveis slik at vi har kunnet tilpasse oss kommunenes behov. I dette arbeidet har den faglige veiledningen og «sparringen» med SoCentral vært av stor betydning for oss.


HJEMMESIDE
Saman om ein betre kommune (Innovasjon)
FACEBOOK
Saman om ein betre kommune
TA KONTAKT FOR MER INFO
Thomas Berman
thomas(at)socentral.no